girls

ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୌନାଙ୍ଗ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ।

NEWS

ସାଇକାମୋର ନଦୀ ଓ ଝରଣା କୂଳରେ ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇରେ ବଢେ। ଏହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମତଳ ଭୂମିରେ ନିଜେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏହାର ଛେନା ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଫଳଗୁଡିକ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଅପରିପକ୍ୱ ଫଳ ପାଚିଲାବେଳେ ଛୋଟ ସବୁଜ, ଫଳ ମିଠା, ନରମ ଏବଂ ଛୋଟ ଶସ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ପରି ଦେଖାଯାଏ।

କ୍ଷୀର ଏହାର ଷ୍ଟେମରୁ ବାହାରିଥାଏ। ମହିଳା ଯୌନାଙ୍ଗର ରୋଗ। ସାଇକାମୋରର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଶରୀରରେ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ କପର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ପିତଳ ଏବଂ କପର ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପେଟରେ ନିଆଁ ଏବଂ ଜଳିବା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରର ପାଉଡରକୁ ମହୁ ସହିତ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସାଇକାମୋରର କଦଳୀ ଗ୍ରହଣକାରୀ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରେ।

sycamore

ଏହା ମଧୁମେହରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ମହୁ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ସାଇକାମୋରର ନରମ ତାଜା ପତ୍ରର ରସ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହରେ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ଚିନି ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ, ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।

sycamora1

ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ମହୁ କିମ୍ବା ମହୁ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ପାଚିଲା ସାଇକାମୋରର ରସ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯୌନ ବ୍ୟାଧିରେ ଯୌନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାଇକାମୋର ବରକର ଡିକୋକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *